Hướng dẫn sử dụng tính năng Báo cáo thống kê doanh thu

Sơ đồ tính năng Khám điều trị – Thanh toán

Báo cáo thể hiện doanh thu của phòng khám theo chiều Nhóm thủ thuật, Bác sĩ, Trợ thủ và Nhân viên phụ trách. Giúp phòng khám chia được doanh thu theo từng Nguồn khách hàng, Nhóm khách hàng,…

1.1. BÁO CÁO DOANH THU THEO NHÓM THỦ THUẬT VÀ BÁC SĨ

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Doanh thu] -> [Nhóm thủ thuật và bác sĩ]
 • – Sử dụng các bộ lọc trên màn hình hiển thị để lọc tìm kiếm.
 • – Click chọn “Export” để xuất báo cáo sang file Excel

 • – Doanh thu: Các Ngày điều trị được thực hiện trong khoảng thời gian được lọc
  • + Số lượng: Các Thủ thuật điều trị đã thực hiện
  • + Doanh thu: Số tiền Phải thanh toán
  • + Vật tư tiêu hao: Số tiền phải trả cho Vật tư tiêu hao
 • – Thực thu: Các Hóa đơn được tạo trong khoảng thời gian được lọc
  • + Số lượng: Các Thủ thuật điều trịHóa đơn được tạo
  • + Thực thu: Số tiền của Hóa đơn
  • + Vật tư tiêu hao: Số tiền còn phải trả cho Vật tư tiêu hao*
   • Mỗi lần thanh toán Hóa đơn cho Thủ thuật điều trị, số tiền này sẽ được trả cho Vật tư tiêu hao trước.
   • Ví dụ: Thủ thuật điều trị là 10,000,000 VNĐ, Tổng Vật tư tiêu hao là 3,000,000 VNĐ
    – Tháng 5 Khách hàng thanh toán 2,000,000 VNĐ
    – Tháng 6 Khách hàng thanh toán 8,000,000 VNĐ

                       -> Báo cáo Thực thu tháng 5: Thực thu = 2,000,000 VNĐ, Vật tư tiêu hao 2,000,000 VNĐ

                       -> Báo cáo Thực thu tháng 6: Thực thu = 6,000,000 VNĐ, Vật tư tiêu hao 1,000,000 VNĐ

1.2. BÁO CÁO DOANH THU THEO NHÓM THỦ THUẬT VÀ TRỢ THỦ

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Doanh thu] -> [Nhóm thủ thuật và trợ thủ]
 • – Sử dụng các bộ lọc trên màn hình hiển thị để lọc tìm kiếm.


 • Doanh thu: Các Ngày điều trị được thực hiện trong khoảng thời gian được lọc
  • + Số lượng: Các Thủ thuật điều trị trợ thủ đã tham gia
  • + Doanh thu: Số tiền Phải thanh toán
 • – Thực thu: Các Hóa đơn được tạo trong khoảng thời gian được lọc
  • + Số lượng: Các Thủ thuật điều trị trợ thủ tham gia có Hóa đơn được tạo
  • + Thực thu: Số tiền của Hóa đơn

1.3 BÁO CÁO DOANH THU NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Doanh thu] -> [Nhân viên phụ trách]
 • – Sử dụng bộ lọc thời gian để hiển thị thông tin theo thời gian lọc

 • – Báo cáo doanh thu theo nhân viên phụ trách giúp chủ/quản lý phòng khám theo dõi được doanh thu của nhân sự tại phòng khám 
 • – Tại thông tin cơ bản của khách hàng gắn Nhân sự phụ trách.
  • + Số khách hàng: Số khách hàng nhân viên đang phụ trách theo thời gian lọc
  • + Số lượng thủ thuật: Các Thủ thuật điều trị mà khách hàng của nhân sự ấy đã điều trị
  • + Tổng doanh thu: Số tiền Thủ thuật điều trị trong khoảng thời gian lọc
  • + Đã thanh toán: Số tiền của Hóa đơn được tạo trong khoảng thời gian lọc

1.4. BÁO CÁO DOANH THU THEO NGUỒN KHÁCH HÀNG

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Doanh thu] -> [nguồn khách hàng]
 • – Sử dụng bộ lọc thời gian để hiển thị thông tin theo thời gian lọc

 • – Thông tin hiển thị theo thông tin tại màn Thông tin cơ bản /Nguồn khách hàng
 • – Báo cáo thể hiện doanh thu từ các nguồn khách hàng giúp nha khoa có những so sánh về doanh thu của các nguồn khách hàng để đưa ra những chiến lược tăng số lượng bệnh nhân cho mỗi nguồn
  • + Số khách hàng: Số lượng khách hàng mà từng nguồn mang lại
  • + Số lượng thủ thuật: Các Thủ thuật điều trị mà khách hàng từ nguồn đã thực hiện
  • + Tổng doanh thu: Số tiền theo Thủ thuật điều trị các khách hàng trong nguồn Phải thanh toán

1.5. BÁO CÁO DOANH THU THEO NHÓM KHÁCH HÀNG

 • – Các bước truy cập báo cáo: [Báo cáo & Thống kê] -> [Doanh thu] -> [Nhóm khách hàng]
 • – Sử dụng bộ lọc thời gian để hiển thị thông tin theo thời gian lọc

 • – Thông tin hiển thị theo thông tin tại màn Thông tin cơ bản /Nhóm khách hàng
 • – Với báo cáo doanh thu theo nhóm bệnh nhân phòng khám sẽ xem được số lượng bệnh nhân và số lượng thủ thuật trên bệnh nhân đó trên từng nhóm khách hàng cũng như doanh thu của từng nhóm khách hàng.
  • + Số khách hàng: Số lượng khách hàng theo từng nhóm khách hàng đã được phân loại
  • + Số lượng thủ thuật: Các Thủ thuật điều trị mà khách hàng từ nhóm đã thực hiện
  • + Tổng doanh thu: Số tiền theo Thủ thuật điều trị các khách hàng trong nhóm Phải thanh toán

Lưu ý: Với mỗi gói dịch vụ khác nhau, DentalFlow cung cấp các tính năng trong Module Báo cáo thống kê theo quy mô từng gói.

Trong quá trình sử dụng, nếu gặp khó khăn cần hỗ trợ, Quý Nha khoa hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 092 774 1985 để được xử lý nhanh chóng.

— — — — — — — — — — — —

Tìm hiểu thêm về DentalFlow chúng tôi tại:

Phần mềm nha khoa DentalFlow – Bởi nha sĩ, vì nha sĩ!

Hotline: 092 774 1985

Facebook: https://www.facebook.com/dentalflowvn

Youtube:  https://www.youtube.com/c/DentalFlow